Struktura


Prezydium Samorządu Studentów

Przewodniczący Samorządu Studentów

Wiceprzewodnicząca
Samorządu Studentów

Wiceprzewodniczący
Samorządu Studentów

Sekretarz Samorządu Studentów


Komisje Samorządu Studentów

W ramach działalności Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie zostały powołane cztery komisje w celu efektywnego realizowania zadań związanych z różnymi obszarami działalności społeczności akademickiej. Każda komisja jest kierowana przez osobę przewodniczącą, która jednocześnie pełni funkcję członka Prezydium Samorządu Studentów. Wspomniane poniżej komisje działają zgodnie z wyznaczonymi celami w dążeniu do skutecznej realizacji misji Samorządu oraz aktywnego wspierania interesów studentów.

Komisja ds. Jakości Kształcenia

Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem działającym w ścisłej współpracy z władzami uczelni, którego celem jest monitorowanie i poprawa jakości nauczania oraz warunków życia akademickiego. Komisja przeprowadza regularne badania wśród wszystkich studentów skupiające się na jakości nauczania, infrastruktury uczelni oraz innych istotnych aspektów związanych z życiem akademickim. Do działalności Komisji należy również podnoszenie świadomości studentów na temat ich praw i obowiązków poprzez prowadzenie działań edukacyjnych w tym zakresie. Pragniemy tworzyć środowisko akademickie, które odpowiada Waszym potrzebom i oczekiwaniom.

Przewodnicząca: Oleksandra Honcharenko
honchare@student.wszib.edu.pl

Komisja ds. Projektów

Komisja ds. Projektów jest organem odpowiedzialnym za koordynację działań związanych z organizacją różnorodnych wydarzeń i projektów na terenie uczelni. Do zakresu działania Komisji należy planowanie i organizacja wyjazdów integracyjnych, warsztatów artystycznych, gier i turniejów, imprez oraz pozostałych wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych. Poprzez realizowane działania, Komisja dąży do stworzenia dynamicznego i inspirującego środowiska akademickiego, sprzyjającego rozwojowi studentów oraz promującego integrację społeczności uczelni.

Przewodniczący: Patryk Macuga
macuga@student.wszib.edu.pl

Komisja ds. Promocji i Mediów

Komisja ds. Promocji i Mediów jest odpowiedzialna za strategię promocyjną oraz działania medialne związane z wydarzeniami organizowanymi przez Samorząd Studentów. Zadaniem Komisji jest tworzenie treści i materiałów promocyjnych oraz zarządzanie stroną internetową i portalami społecznościowymi. Komisja zajmuje się działaniami marketingowymi, efektywnie docierając do społeczności akademickiej i promując aktywność oraz zaangażowanie w życie uczelnianej społeczności.

Przewodnicząca: Artemis Antos
aantos@student.wszib.edu.pl

Komisja ds. Akcji Społecznych

Komisja ds. Akcji Społecznych zajmuje się aktywnym wspieraniem różnorodnych inicjatyw oraz projektów o charakterze społecznym. Działania Komisji obejmują organizację wsparcia dla szpitali, hospicjów czy placówek opiekuńczo-wychowawczych. Komisja angażuje się w promocję krwiodawstwa oraz koordynację akcji charytatywnych, takich jak Szlachetna Paczka. Poprzez promowanie wartości solidarności i wspólnoty, dążymy do poprawy sytuacji osób potrzebujących oraz budowania świadomości społecznej.

Przewodnicząca: Serafina Marciniak
bmarcini@student.wszib.edu.pl

Komisja ds. Osób z Niepełnosprawnością

Komisja ds. Osób z Niepełnosprawnością jest organem dedykowanym pomocy i doradztwu studentom posiadającym niepełnosprawność w zakresie przysługujących im uprawnień oraz realizacji studiów. Jej głównym celem jest identyfikacja problemów związanych z otoczeniem akademickim osób z niepełnosprawnością oraz przedstawianie propozycji ich rozwiązania. Komisja pełni rolę wsparcia poprzez udzielanie porad i wskazówek dotyczących sposobów rozwiązywania różnorodnych spraw związanych z funkcjonowaniem na uczelni. W ramach działalności, komisja dąży do tworzenia przyjaznego i dostępnego środowiska edukacyjnego dla wszystkich studentów.

Przewodniczący: Jakub Gajewski
jagajews@student.wszib.edu.pl


O Samorządzie Studentów WSZiB

Przewodniczący Samorządu Studentów WSZiB w Krakowie: Jakub Gajewski

Adres: Kraków 30-079, al. Kijowska 14, pok. 4;

Kontakt mailowy: samorzad@wszib.edu.pl

Telefon wew. 68-11, dzwoniąc spoza uczelni należy wybrać: +(48) 12 635 68 11

Działalność Samorządu Studentów WSZiB

Jako Samorząd Studentów WSZiB prowadzimy na terenie uczelni działalność w zakresie spraw studenckich. Naszym zadaniem jest reprezentowanie interesów wszystkich studentów i opiniowanie najważniejszych aktów prawnych na naszej uczelni. Reprezentujemy uczelnię na Zjazdach Forum Uczelni Niepublicznych, Krajowych Konferencjach Parlamentu Studentów RP oraz pozostałych ważnych wydarzeniach.

Struktura Samorządu Studentów WSZiB